ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

1.1 Az InDi Diamond Kft. értékesítései és szállításai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő  megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.3 A vevő a  megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és az InDi Diamond Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

2.  FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 Az InDi Diamond Kft. tevékenysége során telephelyéről postai úton történő azonnali készpénzfizetés ellenében kis- és nagykereskedők részére értékesíti termékeit.

2.2 Az InDi Diamond Kft. hosszabb üzleti kapcsolat esetén a vevő részére halasztott fizetési kedvezményt nyújthat, amely kedvezmény megadásának, illetőleg indokolás nélküli, bármikor történő visszavonásának joga az InDi Diamond Kft. kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik, illetőleg a kedvezmény iránti vevői igény előterjesztésének előfeltétele a vevő legalább három alkalommal történő, együttesen minimum nettó 500.000,- Ft értékben lebonyolított, készpénzes vásárlása az InDi Diamond Kft-nél. Az InDi Diamond Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a halasztott fizetési kedvezményhez kapcsolódó, „engedélyezett egyedi vevői kinnlevőség állomány” (ún. „hitelkeret”) biztosítását külön vevői tulajdonosi vagy vevői vezető tisztségviselői készfizető kezességvállaláshoz kösse.

2.3 Halasztott fizetési kedvezmény előfeltételeként az InDi Diamond Kft. saját rendszerében a vevőt regisztrálja, amely regisztrációhoz, a halasztott fizetési kedvezmény iránti kérelem mellékleteként csatolni kell egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, valamint a számlavezető bank igazolását az utolsó három hónap forgalmáról, illetőleg gazdálkodó szervezetek esetén a nyilvántartását végző szerv által kiállított harminc napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatot, aláírási címpéldányt és a számlavezető bank igazolását az utolsó három hónap forgalmáról. Az előbbi okiratok figyelembevételével kitöltött együttműködési megállapodás mindkét fél általi, cégszerű, azonosítható aláírásával részesülhet a vevő az együttműködési megállapodásban rögzített időponttól kezdődően halasztott fizetési kedvezményben. Amennyiben a vevő éves forgalma nem éri el a nettó 300.000,- Ft értéket, úgy a halasztott fizetési kedvezménye automatikusan megszűnik.

2.4 A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait az InDi Diamond Kft. a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat az InDi Diamond Kft. a nyilvántartásaiban tárolja és harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a vevő előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor. A vevő továbbá a regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatát követő megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy az InDi Diamond Kft. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának az InDi Diamond Kft-hez történő eljuttatásával.

2.5 A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke az InDi Diamond Kft. folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után az InDi Diamond Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja a vevőt a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag az InDi Diamond Kft. külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

2.6 Írásbeli emlékeztető, ill. a megadott e-mail címre egyenlegértesítő kerül azon vevők részére megküldésre, amelyeknek 7 napot meghaladó lejárt tartozásuk van. 500,- Ft adminisztrációs díj felszámítása mellett további 5 ill. 12 munkanap után ismételt fizetési felszólítás kerül azon vevők részére megküldésre, amelyek a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezték tartozásukat, illetőleg második felszólításban tájékoztatásra kerülnek, hogy tartozásuk behajtása további öt napos késedelem esetén jogi út igénybe vételével történik. Az írásbeli fizetési emlékeztető mellett ezen hátralékos vevők, a lejárt fizetési határidőtől számított hetedik naptári napon az InDi Diamond Kft. rendszerében „letiltásra” kerülnek (a halasztott fizetési és más kedvezményük megvonásra kerül), és a továbbiakban vásárlásaikat kizárólag az ellenérték azonnali, készpénzben történő megfizetése mellett bonyolíthatják. Azon esetben, ha a vevő a letiltást követően rendezi tartozását, úgy ismételten halasztott fizetési kedvezményben való részesíthetősége, illetőleg a halasztott fizetési kedvezmény mértékének meghatározása az InDi Diamond Kft. vezetőjének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben a „hátralékos” vevő nem reagál a fizetési felszólításokra, vagy a tartozása meghaladja a harminc naptári napot, úgy az InDi Diamond Kft. a követelését jogi úton érvényesíti, az ügyvezető vagy a cégvezető döntése szerint ügyvéd, vagy megbízott behajtó cég útján, amellyel kapcsolatosan felmerülő költség a Ptk. 293. §-a alapján terheli a vevőt. A tartozás rendezése tárgyában harminc naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levél esetén 2.000,- Ft adminisztrációs díj kerül felszámításra.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az InDi Diamond Kft. felé telefonon, interneten (www.cedima.hu) és e-mailen keresztül kizárólag az InDi Diamond Kft. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget az InDi Diamond Kft. részéről, azonban az InDi Diamond Kft. által e-mailen vagy postai küldeményként megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés az InDi Diamond Kft. és a vevő között érvényesen létrejön. A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén az InDi Diamond Kft. elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől (hétköznap 12 óráig leadott rendelés) számított 2 munkanapon belül nem érkezik meg a vevőhöz, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely az InDi Diamond Kft. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát az InDi Diamond Kft. a székhelyén egy évig megőrzi.

3.3 A vevő vállalja, hogy a megrendelésein feltünteti az InDi Diamond Kft. árlistáiban szereplő cikkszámait, és legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A vevő tudomásul veszi, hogy az InDi Diamond Kft. az árlistájában szereplő termékek csomagolási egységeit nem bontja meg.

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1 A megrendelt áru szállítása a vevővel egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a vevő számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül az InDi Diamond Kft. részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg kiegyenlíteni.

4.2 Az InDi Diamond Kft. vállalja, hogy a vevő adott napon 12 óráig leadott megrendeléseket kézi raktárból 48 órán belül az ország bármely pontjára kiszállítja, központi raktárból 3 munkanapon belül, gyártótól történő szállítás esetén egyedi időpont, általában 14 – 20 nap, ettől eltérő szállítási időpontokról a visszaigazoló e-mailben értesítjük a megrendelőt.

Kiszállítás saját vagy MPL futárral Magyarország területén nettó 70.000,-Ft  feletti megrendelések díjmentesen, míg 70.000,-Ft megrendelés esetén 20 kg-ig 1500 Ft, 20 kg felett 2000 Ft.

4.3 Az árut az InDi Diamond Kft. sofőrjei, illetve szállítmányozó partnerei munkanapokon 7-18 óra között szállítják ki.

4.4  Postai utánvét esetén a szállítás költségei tekintetében a mindenkori postai díjszabás az irányadó.

4.5 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.6 Az áru kísérő okmánya a szállítólevél és a számla, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.

4.7 A vevő jogosult az árut saját  költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő;
az árucikk nem lett megrendelve;
az árucikk nem időre érkezik;
a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;
nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

5.1 Az InDi Diamond Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a vevővel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a vevő nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.

5.2 A vevő kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni, azonban abban az esetben, ha a vevőnek lejárt fizetési kötelezettsége van az InDi Diamond Kft. felé, köteles a nála található még nem értékesített, az InDi Diamond Kft. által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg azokat az InDi Diamond Kft. székhelyén atz InDi Diamond Kft. rendelkezésére bocsátani. Önkéntes teljesítés hiányában az InDi Diamond Kft. a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem vevőt, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében az InDi Diamond Kft-vel szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a vevő köteles az InDi Diamond Kft-nek az áru visszaszállításával felmerülő, a visszaszállított áru nettó értéke 5%-ának megfelelő szállítási díjat is külön számla ellenében megfizetni. Azon nem várt esetben, ha a vevő vagy a vevő érdekkörébe tarozó személy az InDi Diamond Kft. által gyakorolni kívánt jogos önhatalmat meghiúsítja, úgy a jogos önhatalom első megkísérlésének napjától a jogos önhatalom sikeres gyakorlásának napjáig a vevő a visszaszállítani kívánt áru nettó értéke 5%-ának megfelelő napi késedelmi kötbért is köteles az InDI Diamond Kft. részére megfizetni.

5.3 Amennyiben a vevő lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a vevőnek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy az InDi Diamond Kft. jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.

6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ

6.1 Az InDi Diamond  Kft. raktárából csak lezárt, sérülésmentes csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a doboz sérülését észleli, úgy az InDi Diamond Kft. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. Az InDi Diamond Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben – és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni – amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében az InDi Diamond Kft-ről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

6.3 A vevő minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját az InDi Diamond Kft. csak a sértetlen csomagolású,  lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételekori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított három munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett.

6.4 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően az InDi Diamond Kft. mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

6.5 A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama – egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára.  A jótállás jelen ÁSZF-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori szortiment kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

7.2 A vevő által elfogadott árváltoztatás esetén a vevő által az új árjegyzék hatályba lépése előtt rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.

7.3 Az InDi Diamond Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

7.4 Az InDi Diamond Kft. aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.cedima.hu címen. Az InDi Diamond Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért az InDi Diamond Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

7.5 Az InDi Diamond Kft. a nagykereskedelmi listaáraiból készpénzes vásárlás esetén 3% kedvezményt biztosít a vevőnek.

8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

8.1 Megrendeléstől eltérő szállításokra vonatkozó reklamációkat az InDi Diamond Kft. csak az írásban, e-mailen vagy a www.cedima.hu -n leadott megrendelésre fogadja el. Az írásban leadott megrendelésekre vonatkozó jogos – az InDi Diamond Kft. munkatársainak hibájából esetlegesen bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) – reklamáció esetén az InDi Diamond Kft. a teljes vételárat a vevő részére a reklamáció kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizeti. A telefonon leadott megrendelések esetén a reklamációt az InDi Diamond Kft. a visszárukra vonatkozó szabályok szerint bírálja el. Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét a vevő köteles a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jelezni az InDi Diamond Kft. weboldaláról (www.cedima.hu) letölthető „Reklamációs és visszáru adatlap” kitöltött példányának megküldésével.

8.2 A vevő visszáru iránti kérelmét az InDi Diamond Kft. weboldaláról (www.cedima.hu) letölthető „Reklamációs és visszáru adatlap” kitöltött példányának megküldésével nyújthatja be az InDi Diamond Kft-hez. Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem az InDi Diamond Kft. hibájából kerülnének visszáruzásra, azaz a vevőnél felhalmozódott árutöbblet, valamint esetlegesen feleslegessé vált megrendelések, stb. és megvásárlásuktól számítva még nem telt el három hónap, minimum 10%-os értéklevonással kerülhetnek visszavételre. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy értékazonos cseréjére van lehetőség. Visszárut az InDi Diamond Kft. kizárólag bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogad el. Az egyedileg rendelt  cikkek visszáruzására nincs lehetőség.

8.3 A vevő jogosult az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A visszaszolgáltatás költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén az InDi Diamond Kft. a megfizetett vételárat – az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve – az elállástól számított harminc napon belül a vevő részére visszafizeti. Szerzői jogi védelem alatt álló termékek (hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver) esetén, amennyiben a vevő a termék eredeti csomagolását már felbontotta, úgy nem jogosult az elállási jogát gyakorolni. Szintén nem jogosult a vevő az elállási jog gyakorlására a vevő személyéhez kötött, illetőleg a vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, megrendelt termékek esetén.

8.4 A vevői reklamációk jogosságát, a visszáruk engedélyezhetőségét és az elállás megfelelőségét az InDi Diamond Kft. kereskedelmi vezetője vagy az értékesítési csoportvezetője bírálja el az adott adatlap beérkezésétől számított három munkanapon belül. A visszáruk a következő vevői szállítással egyidejűleg kerülnek rendezésre. A hiányosan kitöltött, olvashatatlan, értelmezhetetlen formanyomtatványok nem kerülnek elbírálására. Megfelelően kitöltött és az InDi Diamond Kft. engedélyező aláírásával ellátott formanyomtatvány hiányában a logisztikai cégek az árut nem szállítják vissza, illetőleg visszáruként az InDi Diamond Kft. telephelyére közvetlenül visszaszállított áruk nem kerülnek átvételre.

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

9.2 A vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és az InDi Diamond Kft. jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a vevő a kártérítés összegét az InDi Diamond Kft. felszólítását követő nyolc napon belül köteles az InDi Diamond Kft. részére átutalni.

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

9.4 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,  a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ A REKLAMÁCIÓ- ÉS VISSZÁRUKEZELÉSRŐL